Servicii

Proiecte derulate și finalizate fără obiecții, conform legislației și cerințelor beneficiarului

Concepţia şi programarea investiţiei

Acordarea de consultanţă de specialitate Beneficiarului, în concepţia investiţiei, respectiv, pe această bază, la elaborarea programului investiţiei. În programul investiţiei se formulează solicitările Beneficiarului, parametrii tehnici şi economici ai investiţiei, eventualele alternative sau opţiuni ce pot fi luate în considerare.

Stabilirea conţinutului tehnic al investiţiei, cu referire la toate specialităţile din construcţii şi instalaţii, cu specificarea principalilor parametrii tehnici ai obiectivelor, structurile constructive şi categoriile de instalaţii aferente.

Stabilirea funcţiunilor, cerinţelor privind nivelul calitativ general, cerinţe privind calitatea materialelor.

Evaluarea costurilor investiţiei.

Estimarea costurilor generale şi parţiale, în diferitele faze ale investiţiei (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect pentru autorizație de construcţie), corectarea periodică a estimărilor, pe parcursul detalierii elementelor investiţiei. Estimarea eventualelor alternative sau variante.

Eşalonarea costurilor.

Eşalonarea, sub formă tabelară a costurilor pe baza estimărilor şi a programului investiţiei (termenului final de punere în funcţiune).

Eşalonarea tehnică.

Elaborarea graficului calendaristic al procesului de realizare a investiţiei, pentru întreaga perioadă de realizare (proiectare, execuţie, p.i.f.), cu evidenţierea conexiunilor dintre diferitele faze ale procesului, creând posibilitatea analizei influenţei diferitelor faze asupra timpului total de realizare.

Elaborarea condiţiilor privind organizarea de şantier

Proiectul de principiu de organizare de şantier, cu analiza condiţiilor locale şi a reglementărilor în vigoare, cu specificarea factorilor determinanţi pentru punerea în operă.

Elaborarea condiţiilor de colaborare între entităţile participante la procesul de realizare a investiţiei, cu prezentarea în formă grafică a legăturilor dintre aceştia (Beneficiar, Proiect Manager, Contractor, subcontractori, etc.) şi specificarea principalelor condiţii contractuale ce vor fi luate în considerare.

Elaborarea şi verificarea proiectelor

În faza de proiectare managerul de proiect are un rol dublu, pe de o parte colaborează cu inspectorii tehnici pe specialităţi, controlează în fiecare fază a proiectului completitudinea şi corectitudinea documentaţiei. Pe de altă parte susţine cerinţele Beneficiarului privind conţinutul tehnic şi nivelul calitativ general, stabilite prin programul investiţiei, precum şi adoptarea unor soluţii adecvate economic.

Coordonarea şi controlul procesului de proiectare

Menţinerea unui contact permanent cu proiectantul general, urmărirea permanentă a stadiului elaborării proiectului, respectiv a stadiului corelaţiilor necesare cu administraţia locală, cu instituţiile de control şi supreaveghere de specialitate şi cu furnizorii de utilităţi. Luarea măsurilor necesare în funcţie de situaţie.

Organizarea şi coordonarea întâlnirilor de corelare a proiectului

Organizarea săptămânală a unor întâlniri între Beneficiar, proiectant general, proiectanţii de specialitate, manageri de proiect de specialitate, alte entităţi interesate, eventual cu participarea unor specialişti sau consultanţi terţi. Corelarea diverselor elemente ale proiectului, întocmirea de procese verbale cu problemele constatate şi sarcinile de rezolvat, difuzarea acestora către cei interesaţi.

Verificarea de specialitate a proiectelor, în diferitele faze de proiectare.

Verificarea proiectelor de către managerii de proiect, pe specialităţi, eventual de specialişti terţi, din punct de vedere tehnic şi al completitudinii, înregistrarea observaţiilor şi propunerilor acestora. Verificarea realizării corecturilor necesare în documentaţii. Rezolvarea divergenţelor între specialişti, impunerea soluţiilor tehnice cele mai convenabile, tehnic şi economic Beneficiarului.

 

 

Urmărirea modificărilor la proiect.

Verificarea la zi a înregistrării variantelor şi versiunilor proiectului, identificarea documentaţiei actualizate la zi. Verificarea evidenţierii pe elemente a proiectului, a identificatorului variantei sau versiunii, luarea măsurilor corective în caz de neconcordanţe.

Verificarea termenelor de elaborare

Verificarea respectării termenelor de elaborare înscrise în contractele de proiectare, respectiv termenele intermediare stabilite la întâlnirile de corelare între specialităţi, urmărirea evoluţiei procesului de proiectare, minimizarea pe cât posibil a pierderilor cauzate de întârzieri. Eliberarea certificărilor de realizare, către proiectantul general.

Supravegherea corelaţiilor cu administraţia locală, cu instituţiile de control şi supreaveghere de specialitate şi cu furnizorii de utilităţi, respectarea cerinţelor şi condiţiilor înscrise în avizele emise de aceştia, participarea după caz la întâlnirile de consultare/corelare cu respectivele entităţi.

Obţinerea autorizaţiilor necesare

Coordonarea şi supravegherea, în colaborare cu proiectantul general, a proceselor de autorizare (de construcţie, de punere în funcţiune, etc.), organizarea cooperării din partea Beneficiarului la rezolvarea acestor probleme.

Corelaţiile cu coproprietarii, colaborare la obţinerea acordului proprietarilor şi la obţinerea terenului pentru construcţie.

Participare la procurarea terenului de construcţie, prezentarea proiectului de investiţie, respectiv reprezentarea intereselor Beneficiarului, cu consultanţă de specialitate, la întâlnirile destinate obţinerii acordurilor terţilor afectaţi de investiţia în cauză.

Participarea după caz la corelarea investiţiei cu furnizorii de utilităţi, elaborarea temei de proiectare pentru proiectele elaborate, conform legii, de către aceştia, urmărirea elaborării în timp util a acestor proiecte, sprijinirea Beneficiarului în obţinerea unor soluţii economic şi tehnic convenabile, pentru racordarea la utilităţile publice.

Obţinerea avizelor tehnico-edilitare de la instituţiile de control şi supreaveghere de specialitate.

Rezolvarea cerinţelor din avizele tehnico-edilitare, eventual proiectele de protejări de reţele, eliberări de amplasament, etc.

Obţinerea documentaţiei de dezmembrare şi întabularea a terenurilor în urma dezmembrării, la oficiul de cadastru, obţinerea acordurilor proprietarilor, în cazul în care, date fiind condiţiile de amplasare a obiectivului, conform programului investiţiei, devine necesară dezmembrarea terenului de amplasament.

Obţinerea autorizaţiei de construcţie, pe baza documentaţiei întocmite de proiectant (faza proiect pentru autorizaţie de construcţie).

Selecţia preliminară a antreprenorilor

Are ca scop o selecţie preliminară a potenţialilor antreprenori generali, în privinţa capacităţii tehnico-financiare conforme cerinţelor derulării investiţiei în cauză. Lista antreprenorilor invitaţi la procedeul de preselecţie se întocmeşte împreună cu Beneficiarul.

Elaborarea şi publicarea criteriilor de preselecţie

Stabilirea criteriilor de preselecţie pe baza anvergurii investiţiei şi a unor considerente de garantare a posibilităţii de finalizare în bune condiţii şi la termen. Elaborarea, pe baza criteriilor stabilite, a chestionarelor de preselecţie, elaborarea anexelor acestora, difuzarea invitaţiilor la preselecţie (împreună cu chestionarele şi anexele acestora), la potenţialii antreprenori stabiliţi împreună cu Beneficiarul.

Analiza documentelor de preselecţie primite de la potenţialii ofertanţi, din punctul de vedere al competenţei ofertanţilor şi a personalului de conducere a acestora, pentru investiţia în cauză, din punctul de vedere al competenţei subantreprenorilor, al referinţelor de lucrări similare executate, al sistemului de management al calităţii. Compararea tabelară a criteriilor de preselecţie, cu accentuarea criteriilor esenţiale.

Evaluare, propuneri

Întocmirea unei evaluări sintetice scrise, a rezultatelor preselecţiei, cu indicarea ofertanţilor ce s-au calificat pentru faza de concurs de oferte (sau licitaţie).

Concursul de oferte / licitaţia (cereri de oferte, analiza de oferte)

Întocmirea documentaţiei pentru cererea de oferte

Întocmirea documentaţiei pentru cerere de ofertă pe baza caietelor de sarcini elaborate de proiectant cu specificaţii tehnice şi liste de cantităţi de lucrări. Transcrierea listelor de cantităţi de lucrări, într-un format tabelar, protejat la modificări, care să faciliteze compararea ofertelor. Elaborarea documentelor necesare organizării concursului de oferte / licitaţiei, conform legislaţiei în vigoare, pe grupe de lucrări sau grupe de obiecte, conform solicitării Beneficiarului.

Elaborarea proiectului de contract

Elaborarea proiectului de contract, anexă la documentaţia de cerere de ofertă, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu considerarea intereselor Beneficiarului. Proiectul de contract va face referire la obiectul antreprizei, limitele acesteia, la termenele de realizare şi de plată, la garanţii, la răspunderi, reţineri de garanţii şi despăgubiri, la obligaţiile Beneficiarului, la managementul modificărilor în timpul execuţiei. Prezentarea proiectului de contract la Beneficiar, corelarea cu solicitările acestuia, editarea.

Organizarea concursului de oferte / licitaţiei, clarificări

Difuzarea documentaţiei de cerere de ofertă. Prezentarea pe teren a amplasamentului obiectivului, furnizarea clarificărilor solicitate de ofertanţi în perioada de elaborare a ofertei, după caz, organizarea de consultări directe între proiectant şi ofertanţi.

Analiza ofertelor, analizele de costuri

Organizarea procedurilor de deschidere a ofertelor. Analiza ofertelor din punct de vedere al completitudinii, al respectării caietelor de sarcini, din punct de vedere al alternativelor oferite, eventual cu participarea unor inspectori tehnici de specialitate. Analiza costurilor la nivelul preţurilor unitare, într-un sistem comparativ tabelar, eventual cu participarea unui analist economic. Elaborarea de analize comparative, evaluarea ofertelor pe baza unui sistem de punctaj. Stabilirea unui sistem de punctaj pentru evaluarea ofertelor, cu ponderarea elementelor de apreciere în concordanţă cu scopul şi destinaţia investiţiei. Analiza tabelară a diferitelor elemente de comparaţie între oferte.

Organizarea şi conducerea negocierii costurilor

Organizarea negocierii costurilor în vederea definitivării costurilor şi termenelor contractuale şi în vederea detalierii unor clauze contractuale. Pregătirea tematică, materială, a negocierilor, conducerea acestora, întocmirea de procese verbale, la nevoie, în mai multe runde.

Propunerea de decizie

Elaborarea referatului sintetic final privind concursul de oferte, propunere privind ofertantul (ofertanţii), cu care urmează a se contracta lucrarea.

Contractarea

Pregătirea contractului cu antreprenorul general selectat prin procedurile de mai sus, organizarea de negocieri privind clauzele contractuale, în vederea semnării unui contract avantajos pentru ambele părţi, dar şi cât mai sigur posibil pentru realizarea investiţiei.

Analiza proiectului de contract cu antreprenorul selectat, pe baza ofertei negociate şi a caietului general de sarcini. Verificarea respectării prin contract a cerinţelor Beneficiarului, a proiectului de execuţie, operarea în contract a modificărilor şi completărilor necesare.

Discutarea formei finale a contractului cu antreprenorul, după caz organizarea unei consultări între Beneficiar şi antreprenor, cu reprezentarea intereselor Beneficiarului, întocmirea unui proces verbal.

Pregătirea semnării contractului, multiplicarea documentelor, editarea anexelor. Invitarea părţilor la semnarea contractului, parafarea şi înregistrarea contractelor, înmânarea exemplarelor cuvenite fiecărei părţi.

Evidenţa la zi a anexelor şi actelor adiţionale la contractul de execuţie

Rezolvarea solicitărilor de modificare la contract, întocmirea actelor adiţionale.

Rezolvarea semnării actelor adiţionale, conform procedurilor de contractare de mai sus, Inregistrarea actelor adiţionale (a modificărilor de contract).

Urmărirea respectării condiţiilor contractuale impuse de Beneficiar.

Urmărirea obligaţiilor contractuale privind raportările şi furnizarea de date, luarea măsurilor necesare în caz de întârzieri, spre minimizarea lezării intereselor Beneficiarului.

Controlul tehnic

Controlul tehnic al procesului de execuţie, în perioada derulării investiţiei, este una dintre cele mai importante sarcini. Are ca scop reprezentarea permanentă a intereselor Beneficiarului, controlul execuţiei în conformitate cu proiectul şi în condiţii tehnice de calitate conforme cu standardele şi legislaţia în vigoare. Controlul de calitate continuu şi planificat, garantează realizarea lucrărilor la nivel calitativ corespunzător.

Verificarea respectării condiţiilor tehnice precizate pentru organizarea de şantier.

Organizarea predării amplasamentului, invitarea părţilor interesate, realizarea predării amplasamentului către executant, întocmirea proceselor verbale, deschiderea Jurnalului de Execuţie

Control tehnic continuu, cu periodicitate adapatată la graficul de execuţie, după sistemul listelor de sarcini.

Organizarea controlului conform graficelor de control la execuţie, participarea la faze determinante, întocmirea proceselor verbale de lucrări ascunse. Luarea măsurilor corective şi urmărirea realizării acestora. Verificarea continuă a respectării graficului contractual de execuţie, rezolvarea abaterilor.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor contractuale de plată, eliberarea certificărilor de realizare, gestionarea reţinelor sau cheltuielilor suplimentare. Actualizarea lunară a graficului de cheltuieli, cu evidenţierea modificărilor.

Verificarea rapoartelor şi adnotărilor zilnice ale executantului în Jurnalul de Excuţie, răspunsuri la probleme în numele Beneficiarului, cu respectarea intereselor acestuia.

Verificarea realizării modificărilor

Urmărirea modificărilor la proiectul de execuţie, controlul utilizării documentaţiilor actualizate. dispoziţii de şantier pentru modificările la proiect, urmărirea respectării acestora.

Controlul respectării de către executant a avizelor tehnice şi a condiţiilor privind protecţia mediului. Controlul conformităţii cu procedurile părţilor privind managementul protecţiei a mediului.

Controlul respectării disciplinei pe şantier şi a normelor de protecţie a muncii. Controlul săptămânal al respectării normelor de curăţenie şi igiena muncii pe şantier. Luarea măsurilor ce se impun şi controlul respectării acestora.

Organizarea şi conducerea săptămânală a întâlnirilor de lucru, pe baza unei tematici prestabilite, invitarea participanţilor, întocmirea de procese verbale şi difuzarea acestora.

Luarea de măsuri în cazul constatării de abateri de la proiectul de execuţie, sau în cazul intervenţiei unor factori ce ar putea bloca sau întârzia execuţia lucrărilor.

Intr-un asemenea caz organizarea de consultări cu proiectantul şi înaintarea propunerilor către Beneficiar, după decizia acestuia, emiterea dispoziţiilor de şantier şi urmărirea respectării acesteia. Inregistrarea modificărilor în Jurnalul de Execuţie, după caz rezolvarea reproiectărilor necesare, cu concursul proiectantului.

Gestionarea modificărilor

Urmărirea modificărilor tehnice, evaluarea cerinţelor şi ofertelor alternative, după caz, iniţierea de acte adiţionale la contractul de execuţie.

Colectarea şi redactarea solicitărilor de modificare, în numele Beneficiarului.

Inregistrarea modificărilor iniţiate de Beneficiar (sau cauzate de factori externi), în timpul execuţiei, coordonarea cu executantul , după caz, implicarea proiectantului, organizarea consultărilor, cererea ofertelor ptr modificari

Supervizarea ofertelor

Evaluarea ofertei executantului, cu implicarea unui expert în costuri, gestionarea costurilor renunţărilor, solicitarea de oferte ptr comparatie, propunerea de decizie.

Pregătirea actelor adiţionale

Elaborarea actelor adiţionale la contract, ca necesitate a modificărilor cu caracter tehnic, negocierea între părţile contractante a clauzelor contractuale (altele decât cele privind costurile), afectate de modificările cu caracter tehnic.

Recepţia lucrărilor

Derularea procesului de recepţionare-primire a obiectivelor executate, în numele Beneficiarului, verificarea îndeplinirii în totalitate a clauzelor contractuale şi a respectării+realizării parametrilor tehnici impuşi prin proiect.

Organizarea şi derularea procesului de recepţie

Invitarea părţilor interesate pe baza raportului executantului de finalizare a lucrărilor. Derularea recepţiei lucrărilor, întocmirea procesului verbal de predare-primire, cu menţionarea obiecţiunilor, a listei documentelor predate, respectiv a oricăror alte observaţii.

Completarea lipsurilor, corectarea neconformităţilor

Stabilirea termenelor de remediere, completare, respectiv urmărirea realizării acestora, din punct de vedere al conformităţii tehnice, recepţia reparaţiilor, completărilor.

Verificarea documentelor procedurale

Verificarea completitudinii şi ordonării adecvate a documentelor (proiectele “as build”, certificate, buletine de verificare), cu luarea măsurilor de corectare-completare.

Certitficarea obiectivului realizat, din punct de vedere al adecvării la destinaţia preconizată.

Intocmirea unui raport sintetic privind constatările la recepţie, cu o calificare generală a lucrărilor executate şi cu certificarea obiectivului realizat.

Verificarea tehnică a a documentaţiei de recepţie

Verificarea conformităţii cu realitatea şi a completitudinii documentaţiei “as build”. Luarea măsurilor de completare după caz.

Inchiderea contractelor de execuţie

In cadrul închiderii contractelor de execuţie, eliberarea certificărilor de realizări, verificarea facturii finale, cu o atenţie deosebită la reţinerile de garanţie şi la penalizări.

Intocmirea documentelor şi rapoartelor finale către autorităţile locale, către autorităţile de specialiate, către furnizorii de utilităţi, etc.

Punerea în funcţiune

Supravegherea ţi controlul probelor de funcţionare a instalaţiilor mecanice şi electrice, aferente obiectivului.

Organizarea şi derularea procedurilor de p.i.f.

Invitarea părţilor interesate pe baza raportului executantului de finalizare a lucrărilor. Derularea procesului, întocmirea procesului verbal de p.i.f., cu lista defectelor, lista documentelor predate, orice alte observaţii.

Repararea / completarea defectelor / lipsurilor constatate

Stabilirea termenelor de remediere, completare, respectiv urmărirea realizării acestora, din punct de vedere al conformităţii tehnice, recepţia reparaţiilor, completărilor.

Supravegherea probelor tehnologice

In timpul probelor tehnologice, inspectori tehnici de specialitate, controlează realizarea probelor conform prescripţiilor tehnice în vigoare, controlează efectuarea măsurătorilor necesare, documentarea acestora.

Participarea la procedeele de p.i.f.

In timpul procedeelor de punere în funcţiune, participare la instruirea personalului de exploatare, verificarea documentării instruirilor, respectiv colaborare la predarea mijloacelor, dotărilor , necesare exploatării , la predarea cheilor clădirii.

Sarcini juridice

Rezolvarea procedurilor cu autorităţile

Supervizarea proiectelor de contract şi a actelor adiţionale

Sprijinirea Beneficiarului în rezolvarea favorabilă a litigiilor contractuale (penalităţi, daune, garanţii, nerealizări, etc.)

Raportare, evidenţe, prelucrare date

Elaborarea împreună cu Beneficiarul, în faza de pregătire a proiectului, a regulilor comun de administrare a investiţiei, respectiv furnizarea de date către Beneficiar, pe parcursul derulării investiţiei. Conducerea unei evidenţe exacte privind fiecare pas în derularea investiţiei.

Protecţia mediului

Respectarea şi impunerea respectării, pe parcursul derulării investiţiei, a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor aplicate de Beneficiar, în privinţa protecţiei mediului.

Verificarea continuă ca materialele interzise de Beneficiar, să nu fie folosite la executarea lucrărilor.

Verificarea continuă ca, pe cât posibil, materialele utilizate să fie ecologice, eventual reutilizabile.

Controlul privind adoptarea şi realizarea de soluţii cât mai economice din punct de vedere al consumurilor de energie, al cheltuielilor de mentenanţă, etc.

Inaintea de adoptarea soluţiilot economice de mai sus, întocmirea de propuneri către Beneficiar, cu prezentarea avantajelor soluţiilor energoeconomice, din punct de vedere al exploatării ulterioare a clădirii.

Sarcini după închiderea investiţiei

Sarcini în garanţie

Organizarea verificărilor în perioada de garanţie, la intervalele stipulate în contractul de proiect management, respectiv colaborare la rezolvarea problemelor / defectelor din perioada de garanţie.

Stabilirea datelor de verificare, convocarea celor interesaţi,, întocmirea prealabilă a listei defectelor constatate, întocmirea proceselui verbal, cu menţionarea termenelor de remediere, respectiv orice alte observaţii.

stabilirea termenelor de corectare a defecţiunilor constatae, controlul continuu al reparaţiilor pentru conformitatea lor tehnică, recepţia reparaţiilor executate.

In caz de nerealizare de către executant, colaborare la contractarea lucrarilor cu executanti terţi, în dauna reţinerilor în garanţie, efectuate la închiderea contractului de execuţie.